SMOOTHIES & SLUSHIES

SMOOTHIES

Strawberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mango
Pineapple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banana
Blueberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pina Colada
Cherry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watermelon
Blue Raspberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apple
Raspberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon
Strawberry Banana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peach

SLUSHIES
Blue Raspberry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange
Cherry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pina Colada
Lemon Lime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strawberry